ตารางแสดงจำนวนนักเรียนรายปี

ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน
ปี 2564 64554
ปี 2565 0
รหัส โรงเรียน ขนาดโรงเรียน 2564 2565 +เพิ่ม-ลด
1027740001 อนุบาลวัดสระแก้ว ขนาดเล็ก 2146 -2146
1027740002 บ้านเนินสะอาด ขนาดเล็ก 132 -132
1027740005 บ้านคลองหมี ขนาดเล็ก 54 -54
1027740006 บ้านคลองคันฉอ ขนาดเล็ก 125 -125
1027740007 บ้านท่าแยก ขนาดเล็ก 75 -75
1027740008 บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ขนาดเล็ก 510 -510
1027740009 บ้านลุงพลู ขนาดเล็ก 107 -107
1027740011 วนาสงเคราะห์ ขนาดเล็ก 54 -54
1027740012 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) ขนาดเล็ก 116 -116
1027740013 บ้านคลองน้ำใส ขนาดเล็ก 233 -233
1027740014 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ขนาดเล็ก 174 -174
1027740015 สามัคคีประชาสรรค์ ขนาดเล็ก 86 -86
1027740017 วัดใหม่โพธิ์ทอง ขนาดเล็ก 38 -38
1027740018 บ้านศาลาลำดวน ขนาดเล็ก 126 -126
1027740019 บ้านหนองผูกเต่า ขนาดเล็ก 58 -58
1027740020 บ้านท่าช้าง ขนาดเล็ก 123 -123
1027740021 บ้านคลองสำอางค์ ขนาดเล็ก 54 -54
1027740022 บ้านเนินสวนอ้อย ขนาดเล็ก 97 -97
1027740023 บ้านหนองไทร ขนาดเล็ก 101 -101
1027740024 บ้านเขามะกา ขนาดเล็ก 400 -400
1027740025 บ้านหนองข่า ขนาดเล็ก 87 -87
1027740026 บ้านวังจั่น ขนาดเล็ก 91 -91
1027740027 บ้านท่าเกษม ขนาดเล็ก 294 -294
1027740028 บ้านคลองอุดมสุข ขนาดเล็ก 39 -39
1027740029 บ้านหนองนกกระเรียน ขนาดเล็ก 44 -44
1027740030 บ้านทุ่งพระ ขนาดเล็ก 250 -250
1027740031 บ้านสี่แยก ขนาดเล็ก 149 -149
1027740032 อนุบาลเมืองสระแก้ว ขนาดเล็ก 232 -232
1027740033 บ้านคลองบุหรี่ ขนาดเล็ก 74 -74
1027740034 บ้านหน้าสถานี ขนาดเล็ก 123 -123
1027740035 บ้านโคกมะตูม ขนาดเล็ก 82 -82
1027740036 บ้านหนองเตียน ขนาดเล็ก 296 -296
1027740037 บ้านกิโลสาม ขนาดเล็ก 66 -66
1027740038 บ้านป่าระกำ ขนาดเล็ก 55 -55
1027740039 บ้านทุ่งหินโคน ขนาดเล็ก 352 -352
1027740040 บ้านแก่งสีเสียด ขนาดเล็ก 33 -33
1027740041 ธรรมยานประยุต ขนาดเล็ก 70 -70
1027740042 บ้านน้ำซับเจริญ ขนาดเล็ก 290 -290
1027740043 บ้านทุ่งพลวง ขนาดเล็ก 71 -71
1027740044 บ้านใหม่ถาวร ขนาดเล็ก 111 -111
1027740045 บ้านเนินผาสุก ขนาดเล็ก 87 -87
1027740046 บ้านคลองมะละกอ ขนาดเล็ก 160 -160
1027740047 บ้านเขาข่า ขนาดเล็ก 82 -82
1027740048 บ้านแก้ง ขนาดเล็ก 388 -388
1027740049 บ้านห้วย ขนาดเล็ก 61 -61
1027740050 บ้านเหล่ากกโก ขนาดเล็ก 79 -79
1027740051 เขาสิงโต ขนาดเล็ก 126 -126
1027740052 บ้านแสงจันทร์ ขนาดเล็ก 196 -196
1027740053 บ้านเนินดินแดง ขนาดเล็ก 66 -66
1027740054 บ้านคลองหมากนัด ขนาดเล็ก 116 -116
1027740056 บ้านท่าระพา ขนาดเล็ก 120 -120
1027740057 บ้านคลองปลาโด ขนาดเล็ก 55 -55
1027740058 บ้านคลองศรีเมือง ขนาดเล็ก 73 -73
1027740059 บ้านคลองผักขม ขนาดเล็ก 348 -348
1027740060 บ้านโป่งดาวเรือง ขนาดเล็ก 42 -42
1027740061 บ้านคลองน้ำเขียว ขนาดเล็ก 131 -131
1027740062 บ้านท่ากะบาก ขนาดเล็ก 122 -122
1027740063 บ้านหินกอง ขนาดเล็ก 179 -179
1027740064 บ้านคลองหาด ขนาดเล็ก 195 -195
1027740065 บ้านชุมทอง ขนาดเล็ก 161 -161
1027740066 บ้านห้วยไคร้ ขนาดเล็ก 42 -42
1027740067 บ้านเขาดิน(คลองหาด) ขนาดเล็ก 207 -207
1027740069 บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ ขนาดเล็ก 90 -90
1027740070 มหาธิคุณวิทยา ขนาดเล็ก 232 -232
1027740071 สามัคคีราษฎร์บำรุง ขนาดเล็ก 231 -231
1027740072 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา ขนาดเล็ก 68 -68
1027740073 บ้านวังวน ขนาดเล็ก 142 -142
1027740074 บ้านวังยาง ขนาดเล็ก 139 -139
1027740076 บ้านนาดี ขนาดเล็ก 122 -122
1027740077 อนุบาลคลองหาด ขนาดเล็ก 347 -347
1027740078 บ้านคลองไก่เถื่อน ขนาดเล็ก 233 -233
1027740079 บ้านพรหมนิมิต ขนาดเล็ก 172 -172
1027740080 บ้านเขาเลื่อม ขนาดเล็ก 190 -190
1027740081 บ้านวังปืน ขนาดเล็ก 81 -81
1027740082 บ้านซับน้อย ขนาดเล็ก 103 -103
1027740083 บ้านซับถาวร ขนาดเล็ก 97 -97
1027740084 บ้านเขาตาง้อก ขนาดเล็ก 199 -199
1027740085 ทับทิมสยาม05 ขนาดเล็ก 81 -81
1027740086 อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) ขนาดเล็ก 95 -95
1027740087 อนุบาลตาพระยา ขนาดเล็ก 451 -451
1027740088 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ ขนาดเล็ก 102 -102
1027740089 บ้านแก้วเพชรพลอย ขนาดเล็ก 141 -141
1027740090 บ้านนางามมิตรภาพที่131 ขนาดเล็ก 487 -487
1027740091 บ้านโคคลาน ขนาดเล็ก 293 -293
1027740092 ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 ขนาดเล็ก 187 -187
1027740093 บ้านทัพเซียม ขนาดเล็ก 139 -139
1027740094 บ้านมะกอก ขนาดเล็ก 98 -98
1027740095 บ้านไทยสามัคคี ขนาดเล็ก 210 -210
1027740096 วัดหนองติม ขนาดเล็ก 445 -445
1027740097 บ้านกุดเวียน ขนาดเล็ก 280 -280
1027740098 บ้านโคกไพล ขนาดเล็ก 322 -322
1027740099 บ้านเจริญสุข ขนาดเล็ก 83 -83
1027740100 บ้านตะโก ขนาดเล็ก 193 -193
1027740101 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ขนาดเล็ก 111 -111
1027740102 บ้านโคกเพร็ก ขนาดเล็ก 306 -306
1027740103 บ้านหนองผักแว่น ขนาดเล็ก 465 -465
1027740104 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ขนาดเล็ก 182 -182
1027740105 เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) ขนาดเล็ก 202 -202
1027740106 บ้านกะสัง ขนาดเล็ก 281 -281
1027740107 เพชรรัตนราชสุดา ขนาดเล็ก 211 -211
1027740108 บ้านโคกแจง ขนาดเล็ก 148 -148
1027740109 บ้านหนองบัวสันติสุข ขนาดเล็ก 65 -65
1027740110 บ้านรัตนะ ขนาดเล็ก 261 -261
1027740111 บ้านโคกทหาร ขนาดเล็ก 165 -165
1027740112 บ้านทัพไทย ขนาดเล็ก 116 -116
1027740113 บ้านโคกปราสาท ขนาดเล็ก 142 -142
1027740114 ทับทิมสยาม 03 ขนาดเล็ก 85 -85
1027740115 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ขนาดเล็ก 675 -675
1027740116 วัดเกศแก้ว ขนาดเล็ก 40 -40
1027740118 บ้านวังบูรพา ขนาดเล็ก 298 -298
1027740119 บ้านวังแดง ขนาดเล็ก 122 -122
1027740120 บ้านหนองผักหนาม ขนาดเล็ก 108 -108
1027740121 วัดคลองตาสูตรสามัคคี ขนาดเล็ก 270 -270
1027740122 บ้านคลองหินปูน ขนาดเล็ก 180 -180
1027740123 บ้านหนองสมบูรณ์ ขนาดเล็ก 81 -81
1027740124 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 ขนาดเล็ก 293 -293
1027740125 บ้านดอนดินแดง ขนาดเล็ก 55 -55
1027740127 บ้านหนองแก ขนาดเล็ก 244 -244
1027740128 ชุมชนบ้านตาหลังใน ขนาดเล็ก 457 -457
1027740129 บ้านคลองใหญ่ ขนาดเล็ก 142 -142
1027740130 บ้านท่าตาสี ขนาดเล็ก 129 -129
1027740131 บ้านทัพหลวง ขนาดเล็ก 398 -398
1027740132 บ้านแก่งสะเดา ขนาดเล็ก 133 -133
1027740133 บ้านหนองปรือ ขนาดเล็ก 205 -205
1027740134 บ้านใหม่สระบุรี ขนาดเล็ก 68 -68
1027740135 บ้านมหาเจริญ ขนาดเล็ก 914 -914
1027740136 บ้านพรสวรรค์ ขนาดเล็ก 59 -59
1027740137 บ้านด่านชัยพัฒนา ขนาดเล็ก 105 -105
1027740138 บ้านซับเจริญ ขนาดเล็ก 137 -137
1027740139 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ขนาดเล็ก 261 -261
1027740140 วังจระเข้ ขนาดเล็ก 78 -78
1027740141 ชุมชนบ้านแซร์ออ ขนาดเล็ก 330 -330
1027740142 บ้านห้วยชัน ขนาดเล็ก 172 -172
1027740143 ช่องกุ่มวิทยา ขนาดเล็ก 257 -257
1027740144 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ขนาดเล็ก 91 -91
1027740145 บ้านเขาพรมสุวรรณ ขนาดเล็ก 345 -345
1027740146 บ้านท่าช้าง ขนาดเล็ก 124 -124
1027740147 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง ขนาดเล็ก 89 -89
1027740148 วัดพุทธิสาร ขนาดเล็ก 146 -146
1027740149 บ้านหนองน้ำใส ขนาดเล็ก 117 -117
1027740150 บ้านหนองเรือ ขนาดเล็ก 175 -175
1027740151 บ้านเนินสะอาด ขนาดเล็ก 122 -122
1027740153 บ้านซับนกแก้ว ขนาดเล็ก 189 -189
1027740154 บ้านภักดีแผ่นดิน ขนาดเล็ก 65 -65
1027740156 บ้านบุกะสัง ขนาดเล็ก 113 -113
1027740157 บ้านหนองหมู ขนาดเล็ก 73 -73
1027740158 บ้านหนองแวง ขนาดเล็ก 102 -102
1027740159 บ้านหนองหล่ม ขนาดเล็ก 87 -87
1027740160 วัดสารคุณสโมสร ขนาดเล็ก 62 -62
1027740161 ประชาเกษตรพัฒนา ขนาดเล็ก 106 -106
1027740163 บ้านทับใหม่ ขนาดเล็ก 241 -241
1027740164 บ้านซับใหญ่ ขนาดเล็ก 58 -58
1027740165 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ขนาดเล็ก 151 -151
1027740166 บ้านวังรี ขนาดเล็ก 109 -109
1027740167 บ้านโนนผาสุก ขนาดเล็ก 93 -93
1027740168 บ้านหนองตะเคียนบอน ขนาดเล็ก 66 -66
1027740169 ร่มเกล้า ขนาดเล็ก 530 -530
1027740172 บ้านโป่งคอม ขนาดเล็ก 137 -137
1027740173 บ้านหนองหอย ขนาดเล็ก 65 -65
1027740175 บ้านหนองใหญ่ ขนาดเล็ก 74 -74
1027740177 บ้านหนองยาง ขนาดเล็ก 46 -46
1027740178 บ้านโนน ขนาดเล็ก 63 -63
1027740179 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ขนาดเล็ก 1372 -1372
1027740181 บ้านพร้าว ขนาดเล็ก 153 -153
1027740182 ไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ขนาดเล็ก 173 -173
1027740183 คลองยางนุสรณ์ ขนาดเล็ก 108 -108
1027740184 บ้านเนินผาสุก ขนาดเล็ก 71 -71
1027740185 บ้านหนองแสง ขนาดเล็ก 153 -153
1027740186 บ้านบ่อนางชิง ขนาดเล็ก 164 -164
1027740187 บ้านท่าเกวียน ขนาดเล็ก 558 -558
1027740188 บ้านเขาจาน ขนาดเล็ก 208 -208
1027740190 บ้านสี่แยก ขนาดเล็ก 71 -71
1027740191 บ้านคลองมะนาว ขนาดเล็ก 208 -208
1027740194 บ้านท่าข้าม ขนาดเล็ก 207 -207
1027740197 บ้านหนองผักบุ้ง ขนาดเล็ก 83 -83
1027740198 บ้านทดเจริญ ขนาดเล็ก 130 -130
1027740200 บ้านโคก ขนาดเล็ก 128 -128
1027740201 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ขนาดเล็ก 194 -194
1027740202 อพป.คลองน้ำใส ขนาดเล็ก 233 -233
1027740203 บ้านแสนสุข ขนาดเล็ก 204 -204
1027740205 บ้านกุดหิน ขนาดเล็ก 89 -89
1027740206 บ้านจัดสรรสามัคคี ขนาดเล็ก 62 -62
1027740207 บ้านโคกสะแบง ขนาดเล็ก 95 -95
1027740208 นิคมสงเคราะห์ 2 ขนาดเล็ก 164 -164
1027740209 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ ขนาดเล็ก 105 -105
1027740210 บ้านคลองยางประชาสรรค์ ขนาดเล็ก 75 -75
1027740211 บ้านหนองปรือ ขนาดเล็ก 162 -162
1027740212 กรุงไทย ขนาดเล็ก 123 -123
1027740213 สระปทุม ขนาดเล็ก 237 -237
1027740214 บ้านคลองหว้า ขนาดเล็ก 151 -151
1027740216 เมืองไผ่ ขนาดเล็ก 104 -104
1027740217 บ้านวังยาว ขนาดเล็ก 192 -192
1027740218 บ้านหนองหมูน้อย ขนาดเล็ก 127 -127
1027740219 บีกริม ขนาดเล็ก 192 -192
1027740220 บ้านคลองวัว ขนาดเล็ก 102 -102
1027740222 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร ขนาดเล็ก 61 -61
1027740224 บ้านด่าน ขนาดเล็ก 66 -66
1027740226 บ้านกุดม่วง ขนาดเล็ก 62 -62
1027740227 บ้านตุ่น ขนาดเล็ก 136 -136
1027740228 บ้านไทยสามารถ ขนาดเล็ก 96 -96
1027740229 อนุบรรพต ขนาดเล็ก 63 -63
1027740230 อนุบาลศรีอรัญโญทัย ขนาดเล็ก 610 -610
1027740231 บ้านหนองสังข์ ขนาดเล็ก 179 -179
1027740232 บ้านหันทราย ขนาดเล็ก 186 -186
1027740233 บ้านเหล่าอ้อย ขนาดเล็ก 262 -262
1027740234 บ้านหนองบัว ขนาดเล็ก 221 -221
1027740235 บ้านบ่อหลวง ขนาดเล็ก 32 -32
1027740236 อนุบาลเขาฉกรรจ์ ขนาดเล็ก 808 -808
1027740237 บ้านคลองสิบสาม ขนาดเล็ก 401 -401
1027740238 บ้านนา(สามัคคีวิทยา) ขนาดเล็ก 77 -77
1027740239 บ้านวังรี ขนาดเล็ก 115 -115
1027740240 บ้านคลองเจริญ ขนาดเล็ก 299 -299
1027740241 บ้านหนองกะทะ ขนาดเล็ก 115 -115
1027740242 บ้านเขาสามสิบ ขนาดเล็ก 103 -103
1027740243 วัดพวงนิมิต ขนาดเล็ก 323 -323
1027740245 บ้านพรสวรรค์ ขนาดเล็ก 59 -59
1027740247 บ้านซับมะนาว ขนาดเล็ก 541 -541
1027740248 บ้านธารนพเก้า ขนาดเล็ก 468 -468
1027740249 บ้านหนองหว้า ขนาดเล็ก 120 -120
1027740250 บ้านคลองธรรมชาติ ขนาดเล็ก 209 -209
1027740251 บ้านเขาดิน ขนาดเล็ก 72 -72
1027740252 บ้านคลองนางาม ขนาดเล็ก 76 -76
1027740253 บ้านเขาน้อยสามัคคี ขนาดเล็ก 341 -341
1027740254 บ้านพระเพลิง ขนาดเล็ก 460 -460
1027740256 บ้านภูเงิน ขนาดเล็ก 102 -102
1027740257 บ้านบึงพระราม ขนาดเล็ก 93 -93
1027740258 บ้านหนองปักหลัก ขนาดเล็ก 79 -79
1027740259 บ้านใหม่ไทรทอง ขนาดเล็ก 447 -447
1027740260 บ้านท่าเต้น ขนาดเล็ก 178 -178
1027740261 บ้านท่าผักชี ขนาดเล็ก 115 -115
1027740262 บ้านโคกสูง ขนาดเล็ก 184 -184
1027740263 บ้านหนองจาน ขนาดเล็ก 83 -83
1027740264 บ้านหนองเสม็ด ขนาดเล็ก 132 -132
1027740265 สมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) ขนาดเล็ก 138 -138
1027740266 บ้านโนนหมากมุ่น ขนาดเล็ก 125 -125
1027740267 บ้านละลมติม ขนาดเล็ก 202 -202
1027740268 สหัสหงษ์มหาคุณ ขนาดเล็ก 162 -162
1027740269 บ้านหนองแอก ขนาดเล็ก 174 -174
1027740270 วัดหนองม่วง ขนาดเล็ก 97 -97
1027740271 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร ขนาดเล็ก 231 -231
1027740272 บ้านโคกสามัคคี ขนาดเล็ก 181 -181
1027740273 ชุมชนบ้านหนองแวง ขนาดเล็ก 251 -251
1027740274 บ้านหนองเม็ก ขนาดเล็ก 140 -140
1027740275 บ้านหนองมั่ง ขนาดเล็ก 77 -77
1027740276 อนุบาลวังสมบูรณ์ ขนาดเล็ก 1389 -1389
1027740277 บ้านซับสิงโต ขนาดเล็ก 75 -75
1027740278 บ้านไร่สามศรี ขนาดเล็ก 105 -105
1027740279 บ้านคลองทราย ขนาดเล็ก 106 -106
1027740280 บ้านไทรทอง ขนาดเล็ก 123 -123
1027740281 บ้านวังใหม่ ขนาดเล็ก 405 -405
1027740282 ซับเกษมวังชุมทอง ขนาดเล็ก 65 -65
1027740283 บ้านวังสำลี ขนาดเล็ก 72 -72
1027740284 บ้านไพรจิตรวิทยา ขนาดเล็ก 232 -232
1027740285 วังศรีทอง ขนาดเล็ก 47 -47
1027740287 บ้านวังทอง ขนาดเล็ก 97 -97
1027740288 บ้านเขาแหลม ขนาดเล็ก 324 -324
1027740289 บ้านคลองยายอินทร์ ขนาดเล็ก 309 -309
1027740290 บ้านคลองอุดม ขนาดเล็ก 131 -131
1027740291 บ้านวังดารา ขนาดเล็ก 93 -93
1027740292 วังไผ่ ขนาดเล็ก 68 -68
1027740293 บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) ขนาดเล็ก 196 -196
1027740294 สระแก้ว ขนาดเล็ก 3076 -3076
1027740296 ท่าเกษมพิทยา ขนาดเล็ก 590 -590
1027740298 คลองหาดพิทยาคม ขนาดเล็ก 1030 -1030
1027740300 ตาพระยา ขนาดเล็ก 985 -985
1027740301 ทัพราชวิทยา ขนาดเล็ก 879 -879
1027740302 ซับม่วงวิทยา ขนาดเล็ก 243 -243
1027740303 วังน้ำเย็นวิทยาคม ขนาดเล็ก 2177 -2177
1027740304 วังหลังวิทยาคม ขนาดเล็ก 472 -472
1027740307 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ขนาดเล็ก 351 -351
1027740308 อรัญประเทศ ขนาดเล็ก 2457 -2457
1027740309 คลองน้ำใสวิทยาคาร ขนาดเล็ก 423 -423
1027740312 ทัพพระยาพิทยา ขนาดเล็ก 1115 -1115
1027740313 วังสมบูรณ์วิทยาคม ขนาดเล็ก 869 -869
1027740314 วังไพรวิทยาคม ขนาดเล็ก 256 -256
1027740315 บ้านคลองเจริญสุข ขนาดเล็ก 99 -99
1027740316 บ้านโคกน้อย ขนาดเล็ก 248 -248
1027990001 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว ขนาดเล็ก 0 0
1127100001 ดาราสมุทร สระแก้ว ขนาดเล็ก 0 0
1127100002 อนุบาลบ้านจันทร์ ขนาดเล็ก 0 0
1127100005 สุภวิทย์ ขนาดเล็ก 0 0
1127100007 พวงคราม ขนาดเล็ก 0 0
1127100008 พรพงษ์กุล ขนาดเล็ก 0 0
1127100009 สำเร็จวิทยา ขนาดเล็ก 0 0
1127100011 ศรีตาพระยา ขนาดเล็ก 0 0
1127100014 สุภวิทย์พัฒนา ขนาดเล็ก 0 0
1127100016 ดาราสมุทร อรัญประเทศ ขนาดเล็ก 0 0
1227010001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระแก้ว ขนาดเล็ก 0 0
1227020000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหาด ขนาดเล็ก 0 0
1227030000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาพระยา ขนาดเล็ก 0 0
1227040000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเย็น ขนาดเล็ก 0 0
1227050000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานคร ขนาดเล็ก 0 0
1227060000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออรัญประเทศ ขนาดเล็ก 0 0
1227070000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาฉกรรจ์ ขนาดเล็ก 0 0
1227080000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสูง ขนาดเล็ก 0 0
1227090000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสมบูรณ์ ขนาดเล็ก 0 0
1327046401 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ขนาดเล็ก 0 0
1327056101 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ขนาดเล็ก 0 0
1327066301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ขนาดเล็ก 0 0
1327100010 วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว ขนาดเล็ก 0 0
1327100012 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ขนาดเล็ก 0 0
1327100013 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ ขนาดเล็ก 0 0
3027100101 รร.ซับนกแก้ววิทยา ขนาดเล็ก 0 0
3027100102 รร.บ้านแก้งวิทยา ขนาดเล็ก 0 0
3027100103 รร.เขาฉกรรจ์วิทยาคม ขนาดเล็ก 0 0
3027100104 รร.ไทรเดี่ยววิทยา ขนาดเล็ก 0 0
3027100105 รร.ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ขนาดเล็ก 0 0
3027100106 รร.สิริราชอนุสรณ์ ขนาดเล็ก 0 0
3027100107 รร.วัฒนานคร ขนาดเล็ก 0 0
3027100108 รร.นิคมสงเคราะห์ 1 ขนาดเล็ก 0 0
3027100109 รร.ชุมชนบ้านโนนจิก ขนาดเล็ก 0 0
3027100110 รร.บ้านนางาม ขนาดเล็ก 0 0
3027100111 รร.บ้านหนองหัวช้าง ขนาดเล็ก 0 0
3027200101 รร.เทศบาลชนะชัยศรี ขนาดเล็ก 0 0
3027200102 รร.เทศบาลบ้านกิโลสอง ขนาดเล็ก 0 0
3027200201 รร.เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ขนาดเล็ก 0 0
3027200202 รร.เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ขนาดเล็ก 0 0
3027200301 รร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ขนาดเล็ก 0 0
3027200302 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ขนาดเล็ก 0 0
3027200303 รร.มัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ขนาดเล็ก 0 0
3027200401 รร.บ้านฟากห้วย ขนาดเล็ก 0 0
3027500101 ศพด.เขาฉกรรจ์ ขนาดเล็ก 0 0
3027500201 ศพด.บ้านคลองหาด ขนาดเล็ก 0 0
3027500202 ศพด.อนุบาลคลองหาด ขนาดเล็ก 0 0
3027500203 ศพด.บ้านเขาช่องแคบ ขนาดเล็ก 0 0
3027500204 ศพด.บ้านเขาเลื่อม ขนาดเล็ก 0 0
3027500205 ศพด.บ้านเขาดิน ขนาดเล็ก 0 0
3027500206 ศพด.บ้านป่าช้ากวาง ขนาดเล็ก 0 0
3027500302 ศพด.ดอนไร่ฝ้าย ขนาดเล็ก 0 0
3027500401 ศพด.วัดตาพระยา ขนาดเล็ก 0 0
3027500501 ศพด.ทต.ท่าเกษม ขนาดเล็ก 0 0
3027500601 ศพด.เทศบาลตำบลศาลาลำดวน ขนาดเล็ก 0 0
3027500701 ศพด.เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) ขนาดเล็ก 0 0
3027500702 ศพด.ทม.สระแก้ว 4 (ตลาดสระแก้ว) ขนาดเล็ก 0 0
3027500703 ศพด.ทม.สระแก้ว 3 (บ้านหนองกะพ้อ) ขนาดเล็ก 0 0
3027500704 ศพด.ทม.สระแก้ว 2 (บ้านลัดกะสัง) ขนาดเล็ก 0 0
3027500801 ศพด.ทม.วังน้ำเย็น 4 ขนาดเล็ก 0 0
3027500802 ศพด.ทม.วังน้ำเย็น 2 ขนาดเล็ก 0 0
3027500803 ศพด.ทม.วังน้ำเย็น 5 ขนาดเล็ก 0 0
3027500804 ศพด.ทม.วังน้ำเย็น 1 ขนาดเล็ก 0 0
3027500805 ศพด.ทม.วังน้ำเย็น 3 ขนาดเล็ก 0 0
3027500901 ศพด.บ้านคลองอึ่งดำ ขนาดเล็ก 0 0
3027500902 ศพด.บ้านคลองเจริญสุข ขนาดเล็ก 0 0
3027500903 ศพด.บ้านโคกน้อย ขนาดเล็ก 0 0
3027500904 ศพด.บ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ ขนาดเล็ก 0 0
3027500905 ศพด.บ้านวังดารา ขนาดเล็ก 0 0
3027500906 ศพด.บ้านคลองยายอินทร์ ขนาดเล็ก 0 0
3027501001 ศพด.เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๓ (บ้านคลองทราย) ขนาดเล็ก 0 0
3027501002 ศพด.เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๔ (บ้านไร่สามศรี) ขนาดเล็ก 0 0
3027501003 ศพด.เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๒ (บ้านโพธิ์เงิน) ขนาดเล็ก 0 0
3027501004 ศพด.เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๑ (บ้านวังสุริยา) ขนาดเล็ก 0 0
3027501005 ศพด.เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต) ขนาดเล็ก 0 0
3027501101 ศพด.ทต.บ้านด่าน ขนาดเล็ก 0 0
3027501201 ศพด.บ้านใหม่หนองไทร ขนาดเล็ก 0 0
3027501202 ศพด.อนุบรรพต ขนาดเล็ก 0 0
3027501301 ศพด.เทศบาลตำบลป่าไร่ ขนาดเล็ก 0 0
3027501401 ศพด.บ้านฟากห้วย ขนาดเล็ก 0 0
3027501402 ศพด.หนองผักบุ้ง ขนาดเล็ก 0 0
3027501403 ศพด.บ้านทดเจริญ ขนาดเล็ก 0 0
3027501501 ศพด.ทม.อรัญญประเทศ (บ้านกิโลสอง) ขนาดเล็ก 0 0
3027501502 ศพด.ทม.อรัญญประเทศ(ชุมชนฟ้าอัมพร) ขนาดเล็ก 0 0
3027600101 ศพด.อบต.เขาฉกรรจ์ ขนาดเล็ก 0 0
3027600201 ศพด.บ้านเนินตะแบก ขนาดเล็ก 0 0
3027600202 ศพด.บ้านโคกมะกอก ขนาดเล็ก 0 0
3027600203 ศพด.บ้านเขาสามสิบ ขนาดเล็ก 0 0
3027600301 ศพด.บ้านท่าเต้น ขนาดเล็ก 0 0
3027600302 ศพด.บ้านเนินสายฝน ขนาดเล็ก 0 0
3027600303 ศพด.ไทรทอง ขนาดเล็ก 0 0
3027600304 ศพด.เฉลิมพระเกียรติบ้านพระเพลิง ขนาดเล็ก 0 0
3027600401 ศพด.บ้านซับมะนาว ขนาดเล็ก 0 0
3027600402 ศพด.หนองโสน ขนาดเล็ก 0 0
3027600403 ศพด.บ้านหนองหว้า ขนาดเล็ก 0 0
3027600404 ศพด.ซับสมบูรณ์ ขนาดเล็ก 0 0
3027600405 ศพด.คลองเจริญ ขนาดเล็ก 0 0
3027600406 ศพด.ธารนพเก้า ขนาดเล็ก 0 0
3027600501 ศพด.ทับทิมสยาม 05 ขนาดเล็ก 0 0
3027600502 ศพด.คลองใหญ่พัฒนา ขนาดเล็ก 0 0
3027600503 ศพด.คลองไก่เถื่อน ขนาดเล็ก 0 0
3027600601 ศพด.อบต.ไทยอุดม ขนาดเล็ก 0 0
3027600602 ศพด.การบินไทย ขนาดเล็ก 0 0
3027600603 ศพด.บ้านหนองแวง ขนาดเล็ก 0 0
3027600701 ศพด.หินกอง ม.1 ขนาดเล็ก 0 0
3027600702 ศพด.อบต.ไทรทอง ขนาดเล็ก 0 0
3027600801 ศพด.บ้านชุมทอง ขนาดเล็ก 0 0
3027600802 ศพด.น้ำคำ ม.1 ขนาดเล็ก 0 0
3027600901 ศพด.โนนหมากมุ่น ขนาดเล็ก 0 0
3027600902 ศพด.บ้านอ่างศิลา ขนาดเล็ก 0 0
3027601001 ศพด.บ้านโคกสามัคคี ขนาดเล็ก 0 0
3027601002 ศพด.อบต.หนองม่วง ขนาดเล็ก 0 0
3027601101 ศพด.อบต.หนองแวง ขนาดเล็ก 0 0
3027601201 ศพด.บ้านไทยสามัคคี ขนาดเล็ก 0 0
3027601202 ศพด.ซับเม็ก ขนาดเล็ก 0 0
3027601203 ศพด.บ้านโคคลาน ขนาดเล็ก 0 0
3027601301 ศพด.กุดเวียน ขนาดเล็ก 0 0
3027601302 ศพด.เขาลูกช้าง ขนาดเล็ก 0 0
3027601303 ศพด.บ้านร่มทอง ขนาดเล็ก 0 0
3027601304 ศพด.ปางลาง ขนาดเล็ก 0 0
3027601305 ศพด.ตะโก ขนาดเล็ก 0 0
3027601306 ศพด.บ้านทัพเซียม ขนาดเล็ก 0 0
3027601307 ศพด.เนินสมบูรณ์ ขนาดเล็ก 0 0
3027601401 ศพด.บ้านทองเจริญ ขนาดเล็ก 0 0
3027601402 ศพด.บ้านกะสัง ขนาดเล็ก 0 0
3027601403 ศพด.บ้านน้ำเงิน ขนาดเล็ก 0 0
3027601404 ศพด.โคกระกา ขนาดเล็ก 0 0
3027601405 ศพด.ทัพไทย ขนาดเล็ก 0 0
3027601406 ศพด.ทับทิมสยาม 03 ขนาดเล็ก 0 0
3027601501 ศพด.เจริญสุข ขนาดเล็ก 0 0
3027601502 ศพด.บ้านหนองผักแว่น ขนาดเล็ก 0 0
3027601503 ศพด.อบต.ทัพราช (โคกไพล) ขนาดเล็ก 0 0
3027601504 ศพด.หนองปรือ ขนาดเล็ก 0 0
3027601505 ศพด.บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ขนาดเล็ก 0 0
3027601506 ศพด.บ้านใหม่ไทยถาวร ขนาดเล็ก 0 0
3027601601 ศพด.บ้านมะกอก ขนาดเล็ก 0 0
3027601602 ศพด.บ้านโคกเพร็ก ขนาดเล็ก 0 0
3027601603 ศพด.ร่มไทร ขนาดเล็ก 0 0
3027601604 ศพด.แสง์ ขนาดเล็ก 0 0
3027601605 ศพด.บ้านโคกแจง ขนาดเล็ก 0 0
3027601701 ศพด.ร.ร.บ้านบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ์) ขนาดเล็ก 0 0
3027601702 ศพด.บ้านลุงพลู ขนาดเล็ก 0 0
3027601703 ศพด.ร.ร.บ้านวังจั่น ขนาดเล็ก 0 0
3027601704 ศพด.ร.ร.บ้านหนองขี้เห็น ขนาดเล็ก 0 0
3027601705 ศพด.ร.ร.บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) ขนาดเล็ก 0 0
3027601706 ศพด.ร.ร.บ้านคลองน้ำใส ขนาดเล็ก 0 0
3027601707 ศพด.ร.ร.สามัคคีประชาสรรค ขนาดเล็ก 0 0
3027601801 ศพด.ค่ายไพรีระย่อเดช ขนาดเล็ก 0 0
3027601802 ศพด.บ้านทุ่งพระ ขนาดเล็ก 0 0
3027601803 ศพด.คลองน้ำเขียว ขนาดเล็ก 0 0
3027601804 ศพด.บ้านหนองเตียน ขนาดเล็ก 0 0
3027601805 ศพด.ท่ากะบาก ขนาดเล็ก 0 0
3027601901 ศพด.บ้านแก้ง ขนาดเล็ก 0 0
3027601902 ศพด.เขาสิงโต ขนาดเล็ก 0 0
3027601903 ศพด.แสงจันทร์ ขนาดเล็ก 0 0
3027601904 ศพด.บ้านเนินดินแดง ขนาดเล็ก 0 0
3027601905 ศพด.บ้านคลองหมากนัด ขนาดเล็ก 0 0
3027602001 ศพด.หนองผูกเต่า ขนาดเล็ก 0 0
3027602002 ศพด.หนองอีซ้อ ขนาดเล็ก 0 0
3027602003 ศพด.บ้านหนองไทร ขนาดเล็ก 0 0
3027602004 ศพด.เขามะกา ขนาดเล็ก 0 0
3027602101 ศพด.โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ ขนาดเล็ก 0 0
3027602102 ศพด.ร.ร.บ้านเนินผาสุก ขนาดเล็ก 0 0
3027602103 ศพด.ร.ร.บ้านน้ำซับเจริญ ขนาดเล็ก 0 0
3027602104 ศพด.บ้านทุ่งหินโคน ขนาดเล็ก 0 0
3027602105 ศพด.บ้านใหม่ถาวร ขนาดเล็ก 0 0
3027602201 ศพด.บ้านหน้าสถานี ขนาดเล็ก 0 0
3027602301 ศพด.อบต.คลองหินปูน ขนาดเล็ก 0 0
3027602401 ศพด.บ้านทัพหลวง ขนาดเล็ก 0 0
3027602402 ศพด.ตำบลตาหลังใน ขนาดเล็ก 0 0
3027602501 ศพด.บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ขนาดเล็ก 0 0
3027602502 ศพด.บ้านแก่งสะเดา ขนาดเล็ก 0 0
3027602503 ศพด.บ้านแสนสุข ขนาดเล็ก 0 0
3027602504 ศพด.บ้านซับเจริญ ขนาดเล็ก 0 0
3027602505 ศพด.บ้านเนินสามัคคี ขนาดเล็ก 0 0
3027602506 ศพด.บ้านทุ่งมหาเจริญ ขนาดเล็ก 0 0
3027602601 ศพด.บ้านไพรจิตร ขนาดเล็ก 0 0
3027602602 ศพด.บ้านวังใหม่ ขนาดเล็ก 0 0
3027602603 ศพด.ทุ่งกบินทร์ ขนาดเล็ก 0 0
3027602604 ศพด.บ้านวังสำลี ขนาดเล็ก 0 0
3027602701 ศพด.บ้านช่องกุ่มวิทยา ขนาดเล็ก 0 0
3027602702 ศพด.ช่องกุ่ม ขนาดเล็ก 0 0
3027602703 ศพด.ห้วยชัน ขนาดเล็ก 0 0
3027602801 ศพด.ซับสมบูรณ์ ขนาดเล็ก 0 0
3027602802 ศพด.โคกแซร์ออ ขนาดเล็ก 0 0
3027602803 ศพด.บ้านใหม่พัฒนา ขนาดเล็ก 0 0
3027602804 ศพด.เขาพรมสุวรรณ ขนาดเล็ก 0 0
3027602901 ศพด.บ้านท่าเกวียน ขนาดเล็ก 0 0
3027602902 ศพด.เขาจาน ขนาดเล็ก 0 0
3027602903 ศพด.บ้านคลองมะนาว ขนาดเล็ก 0 0
3027603001 ศพด.บ้านหนองเทา หมู่ 2 ขนาดเล็ก 0 0
3027603002 ศพด.บ้านทับใหญ่ หมู่ที่ 8 ขนาดเล็ก 0 0
3027603003 ศพด.บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7 ขนาดเล็ก 0 0
3027603101 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ขนาดเล็ก 0 0
3027603201 ศพด.หนองคุ้ม ม.6 ขนาดเล็ก 0 0
3027603202 ศพด.บ้านหนองแสง ขนาดเล็ก 0 0
3027603203 ศพด.บ้านหนองคลอง ม.11 ขนาดเล็ก 0 0
3027603204 ศพด.ทางหลวง ม.9 ขนาดเล็ก 0 0
3027603205 ศพด.บ้านโนนจิก ม.3 ขนาดเล็ก 0 0
3027603301 ศพด.บ้านโนนผาสุก ขนาดเล็ก 0 0
3027603302 ศพด.คลองทราย ขนาดเล็ก 0 0
3027603401 ศพด.หนองเรือ ขนาดเล็ก 0 0
3027603402 ศพด.ซับนกแก้ว ขนาดเล็ก 0 0
3027603501 ศพด.อบต.หนองแวง ขนาดเล็ก 0 0
3027603601 ศพด.บ้านหนองหมากฝ้าย ขนาดเล็ก 0 0
3027603701 ศพด.บ้านบ่อนางชิง ขนาดเล็ก 0 0
3027603702 ศพด.บ้านห้วยโจด ขนาดเล็ก 0 0
3027603703 ศพด.บ้านคลองยาง ขนาดเล็ก 0 0
3027603801 ศพด.หนองหมูน้อย ขนาดเล็ก 0 0
3027603802 ศพด.บ้านวังยาว ขนาดเล็ก 0 0
3027603803 ศพด.คลองทับจันทร์ ขนาดเล็ก 0 0
3027603901 ศพด.อบต.คลองน้ำใส 1 ขนาดเล็ก 0 0
3027604001 ศพด.คลองหว้า ม.4 ขนาดเล็ก 0 0
3027604002 ศพด.ทับพริกที่ 6 ขนาดเล็ก 0 0
3027604101 ศพด.บ้านหนองปรือ ขนาดเล็ก 0 0
3027604102 ศพด.บ้านโนนสาวเอ้ ขนาดเล็ก 0 0
3027604103 ศพด.บ้านไผ่ล้อม ขนาดเล็ก 0 0
3027604104 ศพด.นิคม ม.9 ขนาดเล็ก 0 0
3027604202 ศพด.บ้านเมืองไผ่ ขนาดเล็ก 0 0
3027604301 ศพด.บ้านหนองสังข์ ขนาดเล็ก 0 0
3027604401 ศพด.หนองบัว ขนาดเล็ก 0 0
3027604402 ศพด.บ้านหันทราย ขนาดเล็ก 0 0
3027604501 ศพด.บ้านสี่แยก ขนาดเล็ก 0 0
3027604502 ศพด.บ้านหนองปรือ ขนาดเล็ก 0 0
3027604503 ศพด.บ้านคลองหมี ขนาดเล็ก 0 0
7227021205 การบินไทย ขนาดเล็ก 0 0
7227041208 รร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย ขนาดเล็ก 0 0
7227061201 รร.ตชด.บ้านเขาสารภี ขนาดเล็ก 0 0
7227061206 ประชารัฐบำรุง 1 ขนาดเล็ก 0 0
7227071209 บ้านน้ำอ้อม ขนาดเล็ก 0 0
7227091202 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ขนาดเล็ก 0 0
7227091203 ตชด.วังศรีทอง ขนาดเล็ก 0 0
7227091212 พีระยานุเคราะห์ฯ1 ขนาดเล็ก 0 0
รวม 64,554 0 64,554