2564 ปีการศึกษา

510 โรงเรียน จำนวนโรงเรียน

64,554 คน จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

3,588 คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัด โรงเรียน ครูและบุคลากร นักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 278 3588
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9 0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 8 0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 200 0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 0