ที่ สังกัด เขตพื้นที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ ครู นักเรียน ขนาด