2565 ปีการศึกษา

510 โรงเรียน จำนวนโรงเรียน

0 คน จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

3,589 คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัด โรงเรียน ครูและบุคลากร นักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 278 3589 0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9 0 0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 8 0 0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 200 0 0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 0 0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 0 0